Работно време от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 часа
Адрес
гр. Лом, ПК 3600
ул. Ал. Стамболийски 27
Контакти тел.: 0971 60 105
факс: 0971 60 104
email: dgslom@abv.bg

mzh

iag

eu

Сигнали за корупция и нарушения в
горите може да подадете на телефон
0800 20 800
или подайте сигнал онлайн

 

ДГС Лом

Процедури:Сечища Дърводобив Прогнозни количества Продажби от склад Лесокултурни мероприятия
Контакт със звеното:
Директор: инж.Горан Лозанов
Телефон: 0971 60 105 / 02
Факс: 0971 60 104
Електронна поща: dgslom@abv.bg
Адрес: гр. Лом, ПК 3600, ул. Ал. Стамболийски 27


Държавно горско стопанство Лом е разположено в северозападна България на територията на Област Монтана и обхваща 5 общини – Лом, Брусарци, Вълчедръм, Якимово и Медковец. На север граничи с река Дунав, на изток – с ДГС “Оряхово”, на юг – с ДГС Монтана, а на запад – с ДГС Белоградчик и ДГС Видин.
Територията на ДГС Лом се намира в Мизийска област – подобласт Северна България. Горските комплекси са много на брой и разпръснати, като образуват почти правоъгълна фигура с размери в посока север-юг – 25 км и в посока изток-запад – 42 км. По големите от тях са съсредоточени по течението на р.Лом и селата Киселево, Буковец, Смирненски, по поречието на р.Дунав и островите Добрина, Скомен и Цибър. Общата площ на горския фонд е 6555.3 ха, от които 6257.6 ха са дървопроизводителни.
Релефът на стопанството е равнинен с хълмист характер, като 70% от дървопроизводителната площ е разположена върху релефа форма “СКЛОН”. Най-високата точка в стопанството е 250 м н.в. югозападно от с.Одоровци, а най-ниската е 25.5 м н.в на границата с ДГС Оряхово при р.Дунав. 65% от горските масиви са разположени между 100 и 200 м н.в. По изложение на терена над 80% от горите са разположени на сенчести изложения – север, север-изток и север-запад.